ÚČETNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Vytváření účtového rozvrhu s možností založení libovolné úrovně analytiky účtů (závody, střediska, zakázky, apod. až 15 míst), dvojjazyčný název konta.

Účtování v Kč i cizích měnách.

Pokladna, valutová pokladna.

Komplexní evidence a výkaznictví DPH včetně elektronických výstupů (XML soubory).

Roční uzávěrka (automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů, roční archiv, hospodářský výsledek, výpočet a zaúčtování daně z příjmu, konečný účet rozvážný), otevření účetní knihy.

Volba režimu účtování v kalendářním roce nebo klouzavém období (hospodářský rok)

Podpora rychlého účtování pomocí volitelné předlohy/vzoru (dokladu).

Automatické vytváření standardních účetních výstupů: deníky (knihy) dokladů, podrobné výpisy účtů, pokladní kniha, hlavní kniha, rozvaha, výsledovka (s možností úprav obsahu výkazů), vývoj účtů vždy volitelně za libovolné období a úroveň analytiky.

Generátor výkazů. Vytváření dalších uživatelských výstupních formulářů a výkazů (pro potřeby tuzemského i zahraničního managementu, úřadů státní správy) z údajů běžného i minulého účetního období (operativní informace a přehledy, vývojové řady, statistika, plánování).

Tisk faktur, upomínek, penalizačních faktur, pokladních příjmových a výdejových dokladů, košilek pro listovní evidenci a archiv.

Možnost vytvoření vlastních formulářů faktur, penále, příkazů k úhradě, pokladních stvrzenek, upomínek apod. i v libovolné jazykové mutaci (jen verze 5.9).

Tisk Rozvahy, Výsledovky a Přiznání k dani z přidané hodnoty v čistopise (formulář).

Uživatelské dotazy pro účetní rozbory a sledování s podporou modulů Filtr a Sort nebo systému CLICK pro rychlé nastavení předdefinovaných filtrů a sortů. Možnost ukládání složitých filtrů a jejich opakované použití.

Elektronický bankovní styk s volitelnými formáty importu a exportu (bankovní výpis, příkaz k úhradě), evidence bankovních účtů, archivace příkazů, atd.

Saldokonto (otevřené, uzavřené položky, pohledávky a závazky podle firem, lhůt splatnosti, nákup a realizace podle obchodních partnerů, vzájemné vypořádání pohledávek a závazků s obch. partnery aj.).

Výkaz CASH FLOW - součást účetní závěrky.

"Cash flow zakázek"   - kontrola průběhu plateb u sledovaných zakázek (verze 5.9).

Volitelné sledování středisek a zakázek v rámci nebo mimo analytiku účtů. Výstupy orientované na kontrolu hospodaření středisek a zakázek

Export a import účetních dokladů.

Sledování pohybu libovolného ukazatele podle vlastního výběru (konto, účetní případ, náklady na zakázku atp.) ve víceletém období s výstupem ve speciálním souboru.

Podpora alternativního směrování tiskových sestav a dotazových výpisů do formátů PDF, DOC, HTML, XLS A DBF, včetně jejich archivace pod libovolnými uživatelskými jmény